CreaBezig logo.png

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CreaBezig gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van CreaBezig.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CreaBezig behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door CreaBezig erkend.

CreaBezig garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering
In het kader van de regels van de koop op afstand zal CreaBezig bestellingen altijd binnen 7 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van CreaBezig zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door CreaBezig geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

3. Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 21% btw.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

Producten die niet op maat gemaakt zijn kunnen geruild of geretourneerd worden, binnen 14 dagen na levering, zonder opgaaf van reden. De retourkosten zijn voor rekening van de klant en verzending is voor eigen risico.

Producten die op maat gemaakt zijn kunnen niet geretourneerd worden.

5. Gegevensbeheer

Wanneer u een bestelling plaatst bij CreaBezig worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. CreaBezig houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

CreaBezig respecteert de privacy van de gebruikers van CreaBezig en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie

CreaBezig garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

CreaBezig is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan CreaBezig) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan CreaBezig. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan CreaBezig schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bewaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door CreaBezig gegrond worden bevonden, zal CreaBezig naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van CreaBezig en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van CreaBezig) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van CreaBezig gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van CreaBezig voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. CreaBezig is niet aansprakelijk voor schade aan oppervlakten waar stickers op geplakt worden.


7. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt CreaBezig zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden CreaBezig slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van CreaBezig gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

CreaBezig kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen  CreaBezig en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door CreaBezig op haalbaarheid is beoordeeld.

CreaBezig behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen: foto`s tekeningen etc.: o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op CreaBezig gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Alle afbeeldingen die door afnemer worden aangeleverd dienen vrij te zijn van rechten.

CreaBezig wijst alle verantwoordelijkheden hieromtrent van de hand.

Voor het digitale borduurproces is het noodzakelijk dat voor elke borduring (tekst, afbeelding of logo e.d.) een zo genaamde “borduurkaart” wordt aangemaakt. CreaBezig rekent hiervoor minimale kosten die vooraf aan u bekend zullen worden gemaakt. Deze kosten zullen de afnemer ook worden gerekend wanneer de gestuurde afbeelding niet geschikt blijkt te zijn voor het digitaliseringsproces.


Voor het aanmaken van een borduurkaart kan een voorbeeld digitaal of als hardcopy aangeleverd worden. CreaBezig is niet verantwoordelijk voor een ontwerp dat niet voldoet aan de te verwachten kwaliteit, door het aanleveren van een slecht voorbeeld.Wanneer de kwaliteit niet te waarborgen is, zult u daarvan op de hoogte gebracht worden


Borduurkaarten blijven eigendom van CreaBezig.

Mocht de relatie tussen opdrachtgever en CreaBezig beëindigen, dan kan een borduurkaart worden opgevraagd. Hiervoor wordt €75,00 per borduurkaart in rekening gebracht.10. Overmacht

CreaBezig is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CreaBezig alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

CreaBezig behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CreaBezig gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien CreaBezig bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

CreaBezig is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. Stickers van vinyl bevatten plaksel en het is mogelijk dat er plaksel achter blijft op de ondergrond waar de sticker op geplakt wordt. Het is ook mogelijk dat er een deel van de ondergrond mee komt bij het verwijderen van de sticker. CreaBezig is in beide gevallen niet aansprakelijk voor ontstane schade aan de ondergrond of het object waar de sticker op geplakt is.

12. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door CreaBezig aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij CreaBezig zolang de afnemer de vorderingen van CreaBezig uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van CreaBezig wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

De door CreaBezig geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CreaBezig of een door CreaBezig aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin CreaBezig haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht CreaBezig zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan CreaBezig.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen CreaBezig en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden Nederland, regio Almere kennis, tenzij CreaBezig, er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.